ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Video Conference เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การสอบรอง ผอ.สถานศึกษา การเลื่อนประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Video Conference เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การสอบรอง ผอ.สถานศึกษา การเลื่อนประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. จากวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ มาเป็นวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่าน Microsoft team โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑