สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562