ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกัน หรือยับยั้ง ภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ในสถานศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ และนายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกัน
หรือยับยั้งภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ในสถานศึกษา
ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานในพิธีมอบ