ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการขอเอกสารการอนุญาตต่าง ๆ จากคุรุสภาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)