ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบนานาชาติรอบแรก ปี 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย