ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมวิพากษ์ให้ความช่วยเหลือและแนะนำการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 คณะพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) นำเสนอผลการศึกษาดูงานและจัดทำผลการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยง และดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมวิพากษ์ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ