ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก และดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมแพรวา ซึ่งมาฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 6-19 ตุลาคม 2563