ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.15 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”