ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมิน ITA Online สถานศึกษา

เวลา 13.30 น. วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมิน ITA Online สถานศึกษา โดยใช้ IIT, EIT และ OIT เป็นเครื่องมือในการประเมิน ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ฺ เขต 1