ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2568และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เวลา 09.30 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2568 และเวลา 13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1