ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ติดตามนักเรียนกลับคืนสู่ห้องเรียนคืนคนดีสู่สังคม”

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.ส […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด พร้อมกำชับเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเข […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ร่วมรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยงยุทธ พรหม […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬ […]