ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ 2564

สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 ข

Read more

การประเมินพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 25

Read more