ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุรุชน คนสุจริต” ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวย […]

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างทักษะคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มอบวุฒิบัตรให้กับ นางสาวศุภธิดา งามเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

ทำบุญตามโครงการเข้าพรรษาพากันไปทำบุญ ครั้งที่ 10/2565

เพลง 100 ปี การประถมศึกษา อำนวยการผลิต โดย นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โดย: Admin  วันศุกร์ ที่  26 พฤศจิกายน  2564ุ