กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะผู้ให้การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 รุ่น หลักสูตร 4 วัน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ” (Connoisseurship) ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวิจัย

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 37/2564 [Part 1/3] วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
โดย: Admin  วันศุกร์ ที่  15 ตุลาคม  2564ุ