ดาวน์โหลด

เอกสาร เลขที่ 2/2565 จุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สู่องค์กรคุณภาพ

ดาวน์โหลด

บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565)

ดาวน์โหลด

รายงานวิจัย วิเคราะห์ และสรุปผล การรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑