ดาวน์โหลด

รายงานวิจัย วิเคราะห์ และสรุปผล การรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์