เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ GPAS 5 STEPS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ GPAS 5 STEPS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เรื่อง Prepositions of Place ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล OBEC Content Center
โดย นางสาวภานุชนาถ ก้านจักร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม