ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ
ห้องประชุมโปงลาง