ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสิ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting เพื่อรับฟังการรายงานการชี้แจงข้อมูลผ่าน Application ในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรจิตร ไกรพินิจ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน เ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวให้โอวาท แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 5 ราย

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ พสน.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกตรวจ เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาฬสินธุ์ เขต […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เสริมสร้างสุจริต และจิตสาธารณะ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายชาติชาย พิมพิไสย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสียง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ระดับองค์กร

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]