รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2563 (ไตรมาสที่ 2)