ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการรับบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และธุรการโรงเรียน)

Read more

การประชุมทางไกลสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนในสังกัด ผ่าน google meet Application

Read more

แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more