คลิกเพื่อเลือกแบบคำขอ

                                           ขั้นตอนการรับเอกสาร
1. เข้าไปเมนู ksn1 drive thru
2. Click เลือกเมนู 1,2,3
3. กรอกข้อมูลใน google form
4. นัดหมายเจ้าหน้าที่รับเอกสารผ่าน ksn1 drive thru
5. ขับรถมารับเอกสารที่ตู้รับ
6. สแกน QR code ประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการ

                                                   การส่งเอกสาร
1. เมื่อจะนำเอกสารมาส่งฯ
2. ขับรถมาที่จุด ksn1 drive thru
3. เปิดตู้เอกสารส่ง แล้วยื่นเอกสารที่ตู้โดยไม่ต้องลงจากรถ
4. สแกน QR code แบบประเมินความพึงพอใจที่ตู้ส่ง