นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง

1. ด้านการพัฒนา และใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นปัจจุบัน ทั้งหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
2. การอ่านออก เขียนได้ นักเรียนปกติส่วนใหญ่อ่านออก เขียนได้ นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กพิเศษ เด็กที่มีความบกพร่อง ครูผู้สอนได้แก้ปัญหาโดยการสอนซ่อมเสริม รวมทั้งใช้สื่อ DLTV สื่อสมเด็จพระเทพ ฯ และแพรวาโมเดล ช่วยฝึก