สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ขนาดเฉลี่ยโรงเรียนที่ต่ำกว่า 120 คน ที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม

รายชื่อโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม แยกตามปีการศึกษา