ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก.จำนวน 445 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)