ita-online

Pnd. asked 10 เดือน ago

EIT คืออะไรคะ

พนิดา อรรคอำนวย replied 10 เดือน ago

EIT คือ แบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) ใช้ประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak Holder) เป็นการประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลลภยนอกองค์กรเกี่่ยวกับบทบาทหน้าที่ ด้านการรับรู้และประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับการทุจริต ด้านมุมมองการรับรู้คุณธรรมในการให้บริการ

1 Answers
พนิดา answered 10 เดือน ago

EIT คือ แบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) ใช้ประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak Holder) เป็นการประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลลภยนอกองค์กรเกี่่ยวกับบทบาทหน้าที่ ด้านการรับรู้และประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับการทุจริต ด้านมุมมองการรับรู้คุณธรรมในการให้บริการ