ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จังหวัดกาฬสินธุ์

16 พฤศจิกายน 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ณ
ห้องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ได้เข้าคาราวะ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย