ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณพ.ศ.2564 สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ(สำนักงานเขตพื้นที่)

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณพ.ศ.2564 สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ(สำนักงานเขตพื้นที่) ณ ห้องประชุมโปงลาง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา13.30 น.