สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1