ขอความอนุเคราะห์เกียรติบัตร การดำเนินการประเมินความโปร่งใส (ITA Online)

กระดานสนทนา กาฬสินธุ์ เขต 1ขอความอนุเคราะห์เกียรติบัตร การดำเนินการประเมินความโปร่งใส (ITA Online)
ครู ITA asked 4 เดือน ago

ตามที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และข้อมูลในการประเมินความโปร่งใส (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563  ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเวลานานแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขต หรือผู้รับผิดชอบโครงการ กรุณาดำเนินการออกเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ   มอบในโอกาสที่เห็นสมควร  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพราะกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา….ขอบพระคุณค่ะ…

2 Answers
ครู พ้สดุ answered 4 เดือน ago

เห็นด้วยค่ะ  อาจจะเล็กน้อยแต่เป็นกำลังใจให้กับคนทำงาน  เพราะงานนี้หนักจริงๆ 

พนิดา อรรคอำนวย answered 3 เดือน ago

เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบ ITA ที่เคารพ ทุกๆท่าน ดิฉัน นางพนิดา อรรคอำนวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA Online) สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ขออนุญาตตอบในประเด็นของเกียรติการประเมิน ITA Online ซึ่งในส่วนนี้ ทางผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร ผลการดำเนินงาน ITA Online เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนทั่วไป ลงนามโดย นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และ นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผอ.ปปช. จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถมอบเกียรติบัตร ให้ท่านได้ แต่เราได้ทำการประกาศผลการประเมิน ไปทางระบบ AMSS เรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านใด มีความประสงค์ต้องการใช้เกียรติบัตรประกอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขอให้ท่านมาติดต่อขอถ่ายสำเนาเกียรติบัตรได้ค่ะ ในส่วนของฉบับจริง จะมอบให้เมื่อสถานการณ์โควิดคลีคลาย และทำพิธีมอบอย่างสมเกียรติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Your Answer