ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูบริบทสภาพอาคารเรียน ห้องน้ำ และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน และการควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอก 2

14 มกราคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสุธัญญา พันธุ์รักษ์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหัสขันธ์ก้าวหน้า อำเภอสหัสขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูบริบทสภาพอาคารเรียน ห้องน้ำ บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน และการควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอก 2 ให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยลงพื้นที่โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน โรงเรียนนาสีนวลโสกทราย โรงเรียนนาคูณวิทยา โรงเรียนสิงห์สะอาด โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา โรงเรียนดงน้อยวิทยา โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนาย ชาติชาย ยี่สารพัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหัสขันธ์ก้าวหน้าและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ