ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวศิวพร นิลสุข ศึกษานิเทศก์กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาไสย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบท อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเน้นย้ำให้สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของของคณะครู ณ โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา โรงเรียนสงยาง สงเปลือยวิทยา โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา และโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง โดยมี นายศักดิ์ชัย พิลาลัย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กมลาไสย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง