ITA65

เจตจํานงสุจริต ของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย)


ประกาศเจตจำนงสุจริต (Eng)


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)