ITA65

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 99/7 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
หมายเลขโทรศัพท์ : 
หน้าห้อง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 043-811211
กลุ่มอำนวยการ 043-812121
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 043-812121
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 043-812808
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 043-812430
กลุ่มบริหารงานบุคคล 043-811282
กลุ่มกฎหมายและคดี 043-811282
หน่วยตรวจสอบภายใน 043-811282
กลุ่มนโยบายและแผน 043-813290
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 043-811907
กลุ่มส่งเสริการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 043-813249
เบอร์โทรสาร 043-813290
E-mail : admin@ksn1.go.th  

ที่ตั้งสำนักงาน