ITA64

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 99/7 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
หมายเลขโทรศัพท์ : 
หน้าห้อง ผอ. เขต 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่ม DLICT 
โทรสาร     
0 4381 1211
0 4381 2121
0 4381 2808
0 4381 2430
0 4381 1282
0 4381 1907
0 4381 3290
0 4381 249
0 4381 2965, 0 4381 3290
E-mail : admin@ksn1.go.th  

ที่ตั้งสำนักงาน