ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

มอบวุฒิบัตรให้กับ นางสาวศุภธิดา งามเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

เวลา 15.30 น. วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 (ผู้บริหารพี่เลี้ยง) และนางสุพัตรา สาระโภค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามอบวุฒิบัตรให้กับ นางสาวศุภธิดา งามเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 12-22 กันยายน จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง