รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2565 ไตรมาสที่ 4