รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566