เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยการดูแลอย่างเอื้ออาทร

ความคาดหวังต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวิชาชีพพยาบาล The Expectation to Expression of Caring Behavior in Nursing Professional

เยาวเรศ ก้านมะลิ1,  วารุณี เข็มลา2,  ตะวัน เขตปัญญา3
Yaowaret Kanmali1, Varunee Khemla2, Tawan Khetpanya3