ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุม ทางไกล “สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563