ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

10ปราโมทย์ พลราชม, หนูมุ้ย บุญ และคนอื่นๆ อีก 8 คน