ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เวลา 08.30-12.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งท่านผู้อำนวยการได้มอบกรอบแนวคิดในการพัฒนา ค่านิยมองค์กร คนสำราญ งานสำเร็จ ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพหลักยึดในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ป เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดทุจริต ประสิทธิภาพ 3 ร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน (คนดี มีปัญญา พาชีวิตเป็นสุข)แนวทางการขับเคลื่อน KALASIN 1 MODEL จุดเน้นสำคัญ (FOCUS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรอื่น ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นเลิศจากผลการปฏิบัติงาน (BEST PRACTICE) 1 ชิ้นงาน/กิจกรรม ต่อหน่วยงาน/คน ในระดับจังหวัดขึ้นไปต่อปีการศึกษา/ปีงบประมาณ