ติดต่อเราได้ที่

CONTACT
99/7 ถนนสนามบิน
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
หมายเลขโทรศัพท์ : 
หน้าห้อง ผอ. เขต               0 4381 1211

กลุ่มอำนวยการ                 0 4381 2121
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  0 4381 2808
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ       0 4381 2430
กลุ่มบริหารงานบุคคล          0 4381 1282
กลุ่มนิเทศติดตามฯ             0 4381 1907
กลุ่มนโยบายและแผน           0 4381 3290
กลุ่มพัฒนาครูฯ                 0 4381 2834
หน่วยตรวจสอบภายใน         0 4381 1281
โทรสาร                          0 4381 2965, 0 4381 3290 
E-mail : admin@ksn1.go.th  
ที่ตั้งสำนักงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น