ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ. ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากนั้นนาย สุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แนะนำบุคลากรใหม่จำนวน 2 คน คือ นางพิมพ์ใจ แข็งกล้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มอำนวยการและนายขจรพงษ์ ต้นสีนนท์ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา