ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางพนิดา อรรคอำนวย ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง

วันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางพนิดา อรรคอำนวย ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพนสวางพิทยาคม โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โรงเรียนโคกก่องวิทยา โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โดยดูสภาพบริบทโดยรอบอาคารเรียน ห้องน้ำ และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน พร้อมทั้งกำชับการควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายสุระชิต ชนาสิทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ