ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสภาพบริบทโดยรอบอาคารเรียน ห้องน้ำ และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนและการควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เวลา 13.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ โรงเรียนนาจำปา โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม อำเภอดอนจาน โดยดูสภาพบริบทโดยรอบอาคารเรียน ห้องน้ำ และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน การควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายปรีชา คำภาบุตร ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจานและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ