ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1