ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนาจำปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนนาจำปา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ อาคาร สปช.๑๐๕/๒๖ อาคาร สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง