ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา โดยมีนายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุริยา ผ่องเสียง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นางสาวกฤติยา นนท์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้