ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รับฟังรายการรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

เวลา 07.30-09.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมรับฟังรายการรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประุชมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงาน หารือข้อราชการที่สำคัญ ๆ จากนั้นประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1