ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมรับฟังรายการรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564

เวลา 07.30-09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมรับฟังรายการรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประุชมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงาน หารือข้อราชการที่สำคัญ ๆ จากนั้นประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการสำหรับสถานศึกษา