ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1